Businaro Don Davino

Don
Davino
Businaro
Presbitero quiescente
Monselice (PD)
01-07-1938
04-07-1965
340.3363888
davino.businaro@gmail.com